Bostadskvarter i Bergsviken

Ort: Piteå

Kund: Privat

Storlek: 18 bostadsfastigheter

År: 2013 - 2015 

Arkitekthuset Monarken AB har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för ett nytt bostadskvarter i Bergsviken. Syftet med detaljplanen är ge planmässiga förutsättningar för cirka 15-18 nytillkommande bostadsfastigheter för småhusbebyggelse i anslutning till befintligt bostadskvarter i Bergsviken, samt att reglera två befintliga bostadsfastigheter. Området ligger vid Lundavägen – Bullerviksvägen i närheten av Ursberget. Idag består området huvudsakligen av åkermark i sydväst och ett mindre skogsområde i nordost. Blandskog med värdefullt äldre trädbestånd och som även inrymmer en befintlig naturstig till Ursberget har i detaljplanen planlagts som allmän plats i syfte att säkerställa allmänhetens tillträde till naturmarken.